Positieve COTAN beoordeling voor AGV

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

De Agressievragenlijst (AGV) van Jan van der Ploeg en Evert Scholte heeft een positieve COTAN testbeoordeling gekregen. Voor meer informatie over de beoordeling ga je naar COTAN Documentatie >

Factsheet Agressievragenlijst (AGV)

De Agressievragenlijst is met pen/papier methode, maar ook digitaal afneembaar via Testweb.  Met de Agressievragenlijst (AGV) wordt bepaald óf, en in welke mate, er bij kinderen en jeugdigen van 4 t/m 18 jaar sprake is van agressief gedrag.

De afnameduur is 15 minuten. Een online afname kost € 3,20. De test is toepasbaar in de jeugd ggz, jeugdzorg en het (speciaal)onderwijs.

De test is op dit gebied de eerste Nederlands genormeerde vragenlijst voor jeugdigen. Het instrument geeft indicaties op vier kernaspecten van agressie: openlijke agressie, heimelijke agressie, impulsieve agressie en defensieve agressie. Afname is geïndiceerd bij kinderen die vaak ruzie maken, het spel van anderen verstoren, die pesten of gepest worden, die druk, onrustig, zenuwachtig, weerbarstig of tegendraads zijn, evenals bij kinderen die stiekem gedrag vertonen. Gebruik van de AGV helpt bij het opsporen van tot agressie geneigde kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat deze kinderen zich verder ongunstig ontwikkelen.

Toepassing

•  Screening: spoort vroegtijdig agressietendensen in de gedragsontwikkeling op.

•  Diagnose: indiceert gedragssymptomen van de normoverschrijdende gedragsstoornis.

•  Behandeling en monitoring: volgt de ontwikkeling en meet het effect van training en behandeling.

Voor wie?

Psychologen, (ortho)pedagogen, maatschappelijk werkers, POH GGZ-ers en andere professionele hulpverleners gebruiken de AGV om te bepalen of kinderen kenmerken van agressie vertonen. De uitslag wordt geïnterpreteerd door een psychodiagnostisch bevoegd professional.

Afname en scoring

De AGV wordt ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind, zoals ouders/opvoeders, leerkrachten, groepsleiders etc. De test bestaat uit 32 vragen. De beoordelaar geeft aan in welke mate er in het voorafgaande jaar bij het kind sprake was van de in de AGV gehanteerde gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op stabiliteit. De afnameduur is ongeveer 15 minuten. Invullen en scoren kan zowel handmatig met behulp van scoreformulieren als geautomatiseerd via Testweb.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen als u over de handleiding van de AGV beschikt.

Normen

De testscores worden vergeleken met  normen die het onderscheid tussen wel en geen agressieproblematiek weergeven. Deze zijn naar sekse en leeftijdsfase zijn uitgesplitst. De volgende normgegevens zijn beschikbaar:

Algemene jeugdbevolking, informantenrapportage

•  algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)

•  meisjes 4 t/m 11 jaar

•  jongens 4 t/m 11 jaar

•  meisjes 12 t/m 18 jaar

•  jongens 12 t/m 18 jaar

De uitslagen vallen in een van de volgende categorieën:

•  de symptomen zijn in ‘normale’ mate aanwezig (scores normaal t/m tamelijk hoog)

•  de symptomen zijn in aanzienlijke ofwel ‘subklinische’ mate aanwezig (scores subklinisch)

•  de symptomen zijn in sterke ofwel ‘klinische’ mate aanwezig (scores hoog t/m zeer hoog)

Naar de Agressievragenlijst handleiding >