Privacy statement

Privacy statement

Dit is de privacy policy (“policy”) voor testweb.bsl.nl (“Testweb”) en wordt beschikbaar gesteld door Bohn Stafleu van Loghum, hierna aangeduid als wij, ons en onze.
Wij zullen de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld alleen gebruiken overeenkomstig deze policy. Hieronder vind je informatie over hoe we jouw persoonsgegevens gebruiken, voor welk doel jouw persoonsgegevens worden gebruikt, met wie deze gegevens worden gedeeld en welke rechten op het gebied van controle en informatie je mogelijk toekomen.

I. Definities

 • Persoonsgegevens: betekent alle informatie die betrekking heeft op een levend, natuurlijk persoon die daarmee direct of indirect geïdentificeerd kan worden, in het bijzonder doordat gerefereerd wordt aan een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiedata, of een online identificator.

 • Verwerking: betekent elke handeling die betrekking heeft op persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of op andere wijze ter beschikking stellen of ander gebruik.

 • II. Informatief gebruik van de website

  Indien je een van onze websites raadpleegt omdat je informatie wilt verkrijgen, dat wil zeggen zonder zich te registreren voor één van de door ons aangeboden diensten zoals weergegeven onder III en zonder dat je op een andere manier persoonsgegevens aan ons verstrekt, verzamelen wij mogelijk automatisch additionele informatie over jou die slechts in een beperkt aantal gevallen persoonsgegevens van jou bevat en die automatisch worden herkend door onze server, bijvoorbeeld:

 • de inhoud, datum en het tijdstip van jouw vezoeken
 • informatie over het apparaat waarmee u onze website bezoekt w.o. type, schermresolutie, browserversie en besturingsstysteem inclusief de taalinstellingen
 • demografische kenmerken
 • gebruik van de zoekmachine

  Deze informatie wordt alleen gebruikt om een effectieve diensverlening te kunnen bieden (namelijk om onze websites aan te passen aan jouw behoeften of om er voor te zorgen dat je kunt inloggen op onze websites), en om algemene demografische informatie te verzamelen voor anoniem, geaggregeerd gebruik.

  De persoonsgegevens die automatisch worden verzameld zijn noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub b AVG, en voor een legitiem doel, namelijk om de stabiliteit en veiligheid van de website te kunnen garanderen, artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG.

  Persoonsgegevens die automatisch worden verzameld worden voor een beperkte periode bewaard en gewist daarna.

  III. Registratie voor onze diensten

  Onze website biedt organisaties in de zorg en het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs de mogelijkheid om online de tests van Bohn Stafleu van Loghum af te nemen en te scoren. Om van de voornoemde diensten gebruik te kunnen maken is het vereist om een account aan te maken. In verband met de registratie van een account en het daaropvolgende gebruik, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Persoonlijke informatie die wordt gevraagd bij registratie voornaam, tussenvoegsel, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, functie.

 • Informatie die verband houdt met een voorziening om in te loggen op een account (gebruikersnaam en wachtwoorden).

 • Berichten die door jou zijn verzonden (bijvoorbeeld via de aanvraag of contactformulieren op de website).

 • De informatie die noodzakelijk is voor de uitoefening van de diensten wordt als zodanig op de website aangeduid. De overige informatie wordt vrijwillig verstrekt door de gebruiker.

 • Wij verwerken de persoonsgegevens die door jou worden verstrekt om:

 • Je te identificeren bij het inloggen;

 • Jou diensten en informatie aan te bieden via de website of op jouw verzoek;

 • Het bijhouden/bijwerken van je account;

 • Met je te communiceren;


 • Direct marketing

  Wij gebruiken jouw persoonsgegevens en de contactgegevens zoals door jou verstrekt bij registratie om je te informeren over additionele producten en diensten. Het gebruik van jouw persoonsgegevens voor het aanbieden van direct gerelateerde producten en diensten is een gerechtvaardigd belang voor ons als aanbieder van de website, Artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG.

  U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing. We zullen ons dan onthouden van elke verwerking die verband houdt met dat doel. U kunt ons informeren over het feit dat u bezwaar hiertegen heeft via privacy@bsl.nl of via onze klantenservice@bsl.nl .

  IV. Privacy Policy voor leermiddelen onderwijs

  Wij zijn aangesloten bij de branche organisatie GEU, onderschrijven het Convenant en handelen volgens het Privacy regelement van de GEU .

  Bohn Stafleu van Loghum treedt voor Testweb op als verwerker van onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs conform het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy - Leermiddelen en toetsen Convenant. Zie ook de Privacy Statement Digitale Leermiddelen Onderwijs

  V. Geautomatiseerde besluitvorming

  Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet om geautomatiseerde besluiten te nemen die juridische effecten of een soortgelijke invloed op u hebben.

  VI. Analyse

  Ten behoeve van statistische analyse gebruiken we het volgende instrument genaamd Google Analytics, een webanalysedienst die wordt geleverd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"), om informatie te verzamelen over deze website.

  Het instrument verzamelt informatie, zoals: welke gebruikers de website bezoeken, welke inhoudelijke pagina's worden bezocht, bezoekduur en informatie over uw apparaat. We gebruiken de informatie die wij krijgen van Google Analytics alleen om te bepalen welke informatie het meest waardevol voor onze bezoekers is, en om de website te verbeteren en optimaliseren. Wij combineren die informatie die wij door gebruik te maken van Google Analytics verkijgen niet met persoonsgegevens.

  Google Analytics verzamelt alleen de IP-adressen die aan u worden toegeschreven op de dag van uw bezoek, in plaats van uw naam of andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden. De dienstverlener zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteiten en om andere diensten aan ons te verlenen die in verband staan met website- en internetgebruik.

  De juridische grondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1, eerste zin, sub f AVG, namelijk ons gerechtvaardigd belang om het verkeer op onze website te analyseren om de ervaring van gebruikers op onze website te verbeteren en om de website in algemene zin te optimaliseren. Google Analytics zal de persoonsgegevens die worden verzameld voor statistische analyse bewaren voor een periode van 36 maanden.

  VII. Beveiliging

  Wij hebben redelijke, hoogstaande beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat persoonsgegevens kwijt raken, misbruikt worden of gewijzigd worden zonder dat wij hierop toezien. Bijvoorbeeld, ons beveiligings- en privacy policy worden periodiek nagekeken en verbeterd waar nodig en alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot persoonsgegevens. Hoewel wij niet kunnen garanderen dat informatie kwijt raakt, misbruikt of gewijzigd wordt, zullen wij alle redelijke maatregelen treffen om dit te voorkomen.
  Houd in gedachte dat het versturen van informatie via het internet nooit helemaal veilig is. We kunnen de veiligheid van de informatie die door je via onze website verstuurd niet garanderen omdat dit over het internet plaatsvindt. Een dergelijke verzending is op eigen risico.

  VIII. Bewaren van gegevens

  Wij streven er naar om onze verwerkingsactiviteiten van de data zo minimaal mogelijk te houden. Bij afwezigheid van een specifieke bewaartermijn zoals uiteengezet in deze policy, geldt dat jouw persoonsgegevens slechts worden bewaard zolang dit nodig is om het doel te realiseren waarvoor we de gegevens hebben verkregen en, indien van toepassing, zo lang als vereist is op basis van wettelijke bewaartermijnen.

  IX. Jouw rechten

  Op basis van de wetgeving die op jou van toepassing is, bent je gerechtigd om sommige of alle van de hierna genoemde rechten uit te oefenen:

  1. Om (i) informatie te verkrijgen over de vraag of jouw persoonsgegevens worden bewaard en om (ii) toegang tot en/of kopieën van de persoonsgegevens te verkrijgen die worden bewaard, inclusief de doeleinden voor de verwerking, de categorieën persoonsgegevens die het betreft, de ontvangers van de gegevens en de potentiële bewaartermijnen;

  2. Te verzoeken om jouw persoonsgegevens te rectificeren, wissen of te beperken, namelijk omdat (i) de gegevens niet compleet of juist zijn (ii) de gegevens niet langer nodig zijn voor het doeleinde waarvoor ze zijn verzameld, of (iii) omdat de toestemming die de grondslag vormt voor de verwerking is ingetrokken;

  3. Om te weigeren om de gegevens te verstrekken en om – zonder dat dit invloed heeft op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvond voor een dergelijke intrekking of omdat de verwerking plaatsvindt op basis van een andere juridische grondslag– op elk moment jouw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken;

  4. Om, omkleed met de redenen hiervoor gelet op jouw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens. Informeer ons in dat geval over de feitelijke situatie. Nadat wij de feiten die door jou zijn aangedragen hebben getoetst, zullen wij stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens of doorgaan met het verwerken van de gegevens omdat wij daarvoor zwaarwegende, legitieme grondslagen hebben;

  5. Om juridische maatregelen te treffen met betrekking tot een potentiële inbreuk op jouw rechten met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, en daarnaast om klachten in te dienen bij de bevoegde autoriteit op het gebied van gegevensbescherming;

  6. Te verzoeken om (i) de persoonsgegevens te ontvangen die jou betreffen en die je aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerd, vaak gebruikt en machinaal leesbaar format en (ii) om de gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder daartoe door ons gehinderd te worden; waar dit technisch mogelijk is, is het mogelijk dat wij jouw persoonsgegevens direct doorsturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke; en/of

  7. Om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profiling (automatische beslissingen gebaseerd op het verwerken van gegevens op automatische wijze, met als doel het beoordelen van diverse persoonlijke aspecten) die juridische gevolgen hebben voor jou of een soortgelijke invloed op jou hebben.

  Je kunt (i) de rechten uitoefenen die hierboven zijn genoemd of (ii) vragen stellen of (iii) klachten indienen over het verwerken van gegevens door ons, door met contact met ons op te nemen via de contactgegevens zoals hieronder weergegeven.

  X. Contact met ons opnemen

  Mocht je vragen, zorgen of opmerkingen hebben over deze privacy policy of vragen hebben over jouw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar onze Group Data Protection Officer via privacy@bsl.nl.

  De informatie die je aan ons verstrekt door contact op te nemen met ons via privacy@bsl.nl worden verwerkt om jouw verzoek te behandelen en zullen gewist worden zodra aan dit verzoek is voldaan. Indien dit niet het geval is, zullen we het verwerken van de betreffende informatie beperken overeenkomstig de wettelijke bewaarvereisten.

  Onze algemene contactgegevens zijn:
  Springer Media B.V.
  Afdeling Klantenservice
  Postbus 340
  3990 GC Houten
  E-mail: klantenservice@bsl.nl
  Telefoon: 030-6385250

  XI. Wijzigingen in deze policy

  Wij behouden ons het recht voor om deze policy van tijd-tot-tijd te wijzigen door onze website te updaten. Bezoek de website regelmatig en raadpleeg onze huidige privacy policy. Deze policy is voor het laatst geüpdatet op 1 juli 2019.