Nieuw in Testweb | Executieve Functies Vragenlijst (EFV)

BSL Testweb Onderwijs, Psychologie

Nieuw verschenen de Executieve Functies Vragenlijst (EFV) van Evert Scholte en Jan van der Ploeg. Vanaf juni 2019 is deze vragenlijst naast pen/papier ook online afneembaar via Testweb Onderwijs en Testweb Psychologie.

Factsheet

De Executieve Functies Vragenlijst (EFV) geeft zicht op de werking van de denkprocessen van kinderen van 4 t/m 18 jaar. Onder deze executieve functies (EF) vallen: werkgeheugen, mentale flexibiliteit, impulsbeheersing en emotieregulatie.

EF stellen kinderen en jongeren in staat controle te houden over hun denken, doen en voelen. De denkprocessen zijn van groot belang voor het functioneren thuis, op school en in de samenleving. Als de processen haperen leidt dat tot problemen.

Achter ontwikkelingsstoornissen van jeugdigen, zoals leerproblemen, autisme, ADHD, agressie en angst- en stemmingsstoornissen gaan vaak problemen met de executieve functies schuil.

Voor behandelingen is het een grote meerwaarde te weten aan welke EF het schort, zodat de interventie daarop kan worden afgestemd. Training van de excutieve functies biedt een extra perspectief op verbetering.

Toepassing van de EFV

  • Screening: spoort vroegtijdig problemen met de executieve functies op
  • Diagnostiek: ondersteunt en verdiept de diagnostiek van diverse stoornissen en leerproblemen
  • Behandeling: geeft aanknopingspunten voor het trainen van de executieve functies en draagt zo bij aan het oplossen van leerproblemen en de behandeling van stoornissen

Wat meet de EFV?

De schaalindeling van de EFV ziet er als volgt uit:

EFV leerfuncties
– werkgeheugen  (vermogen om kennis te verwerven en toe te passen)
– mentale flexibiliteit (vermogen om soepel en doordacht van taak en situatie te wisselen)

EFV gedragsfuncties
– impulsbeheersing (vermogen om eerst na te denken alvorens te handelen)
– emotieregulatie (vermogen om te weten hoe om te gaan met emoties)
Tevens geeft de EFV een indicatie van de kans op de aanwezigheid van een leerstoornis.

Voor wie?

De EFV wordt ingevuld door ouders of opvoeders van het kind of andere personen (bij leerkrachten) die het kind goed kennen (informantenrapportage). Maatschappelijk werkers, groepsleiders, leerkrachten, logopedisten, psychologen, (ortho)pedagogen en andere professionele hulpverleners kunnen de uitslagen van de test gebruiken om te bepalen of kinderen problemen hebben op het gebied van de executieve functies. Testuitslagen mogen echter alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De EFV bestaat uit 24 items met gedragingen die de werking van executieve functies representeren. Op een 5-puntschaal geeft men aan in hoeverre de gedragingen van toepassing zijn. Het invullen van duurt circa vijftien minuten. Afnemen en scoren kan handmatig worden gedaan met behulp van scoreformulieren. U kunt de EFV ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb. Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de EFV-handleiding beschikt.

Normen

De EFV heeft normen voor kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen scores van jongens en meisjes. Dit leidt tot de volgende normtabellen:
– algemene bevolking  meisjes 4 t/m 11 jaar
– algemene bevolking jongens  4 t/m 11 jaar
– algemene bevolking  meisjes 12 t/m 18 jaar
– algemene bevolking jongens 12 t/m 18 jaar

Materiaal

EFV online afname vanaf juni 2019 via Testweb Psychologie en Testweb Onderwijs