Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV)

Prof. dr. J.D. van der Ploeg en prof. dr. E.M. Scholte

Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden
Meet: psychosociale vaardigheden
Leeftijdsbereik: kinderen van 9 t/m 18 jaar
Afnameduur: circa 20 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in: gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijke werk
Kwalificatieniveau: 3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De Vragenlijst Psychosociale Vaardigheden (VPV) is ontworpen om inzicht te krijgen in de psychosociale vaardigheden van jeugdigen. Met psychosociale vaardigheden worden vaardigheden bedoeld die nodig zijn om als volwassenen zelfstandig en constructief aan de samenleving te kunnen deelnemen. Het gaat daarbij om interper-soonlijke vaardigheden (relationele en affectieve vaardigheden) en intrapersoonlijke vaardigheden (zelfsturing en zelfbewustzijn). De VPV wordt gebruikt om te na te gaan of jeugdigen tekortschieten wat betreft deze vaardigheden. Het instrument laat daarnaast zien welke aanknopingspunten er zijn om mogelijke vaardigheidstekorten gericht bij te sturen. Veel problemen en moeilijkheden zijn goed op te vangen door kinderen tijdig met psychosociale vaardigheden toe te rusten. De VPV geeft niet al-leen aan waar het aan schort bij het kind, maar brengt ook naar voren wat de sterke kanten van het kind zijn. De uitslag van de VPV kan de grondslag vormen voor nader diagnostisch onderzoek, verwijzing naar jeugdzorg of training van de psychosociale vaardigheden.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: het in kaart brengen van de sterke en zwakke psychosociale vaardig-heden van kinderen in het gewoon en speciaal (basis)onderwijs en voortgezet onderwijs
 • Diagnose: inzetbaar in de basisdiagnostiek in (jeugd)zorg en Jeugd GGZ
 • Behandeling: het in kaart brengen van de voortgang en het effect van training en behandeling

Wat meet VPV?

De VPV is ontworpen om de psychosociale vaardigheden te bepalen van kinderen in de leeftijd van 9 t/m18 jaar. De VPV bestaat uit 36 stellingen op het gebied van:

 • interpersoonlijke vaardigheden
 • relationele vaardigheden (flexibiliteit en omgang)
 • affectieve vaardigheden (empathie en meelevendheid)
 • intrapersoonlijke vaardigheden
 • zelfsturing (doelgerichtheid en controle)
 • zelfbewustzijn (emotionele stabiliteit en reflectie)

Voor wie?

De VPV wordt ingevuld door de ouders of opvoeders van het kind of andere personen die het kind goed kennen (informantrapportage), of door het kind zelf (zelfrapportage). Maatschappelijke werkers, groepsleiders, psychologen, orthope-dagogen en andere professionele hulpverleners kunnen de uitslagen van de test gebrui-ken om een beeld te vormen van de psychosociale vaardigheden van de jeugdigen. Testuitslagen mogen echter alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De VPV bestaat uit 36 stellingen. Men geeft op een 5-puntschaal aan in hoeverre men het met de beweringen eens is. Het invullen van de VPV duurt circa twintig minuten. Afnemen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden. U kunt de VPV ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de VPV Handleiding beschikt.

Normgegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor hanteert u empirisch bepaalde afkappunten. De volgende normgegevens worden verstrekt:

 • Algemene jeugdbevolking informantenrapportages
 • Algemene jeugdbevolking zelfrapportages

De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:

 • Zeer laag
 • Laag
 • Tamelijk laag
 • Gemiddeld–laag
 • Gemiddeld
 • Gemiddeld–hoog
 • Tamelijk hoog
 • Hoog
 • Zeer hoog

Cotanbeoordeling

1. Uitgangspunten bij de testconstructie:Goed
2. Kwaliteit van het testmateriaal:Goed
3. Kwaliteit van de handleiding:Goed
4. Normen:Voldoende
5. Betrouwbaarheid:Goed
6. Begripsvaliditeit:Voldoende
7. Criteriumvaliditeit:Onvoldoende*

* Te beperkt onderzoek

Materialen