Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO)

Prof. Dr. J.D. van der Ploeg en Prof. Dr. E.M.Scholte

Vragenlijst Fundamentele Onthechting - VFO
Meet:fundamentele sociale en emotionele onthechting
Leeftijdsbereik:kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur:circa 10 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in:jeugdzorg en (speciaal) onderwijs
Kwalificatieniveau:3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De VFO kan worden gebruikt als screeningsinstrument om te bepalen óf, en in welke mate, kinderen en jongeren fundamenteel onthecht gedrag vertonen. Daarbij geeft de lijst een indicatie van de specifieke aard van de problemen: sociale onthechting, emotionele onthechting of een combinatie van beide. Afname is geïndiceerd bij kinderen die zich riskant, onverantwoordelijk en egocentrisch gedragen, die een beperkte gewetensfunctie hebben, een gebrek aan empathie vertonen en geen blijk geven van gevoelens als schuld, spijt en berouw. In de literatuur worden deze persoonlijkheidskenmerken vaak samengevat onder de term psychopathie. Kenmerkend voor deze kinderen is echter een diep geworteld gebrek aan emotionele en sociale binding. Wij spreken hier dan ook niet van psychopathie, maar van het syndroom van fundamentele onthechting. Gebruik van de VFO helpt bij het vroegtijdig opsporen van emotioneel en sociaal onthechte kinderen en maakt het mogelijk om via preventieve interventies te voorkomen dat bij hen ernstig agressief en anti- sociaal gedrag tot ontwikkeling komt.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: de VFO kan als screeningsinstrument worden gebruikt in het onderwijs.
 • Diagnostiek: de VFO kan voor diagnostische doeleinden worden gebruikt in bijvoorbeeld het (speciaal) onderwijs en in de jeugdzorg.
 • Behandeling: de VFO is geschikt voor het in kaart brengen van de voortgang en de effectiviteit van behandelingen.
De Vragenlijst Fundamentele Onthechting staat op de lijst van de commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs en leerlinggebonden financiering.

Wat meet de VFO?

De Vragenlijst Fundamentele Onthechting is een instrument waarmee aan de hand van gedragsbeoordelingen kan worden nagegaan of kinderen kernsymptomen vertonen die duiden op het syndroom van fundamentele onthechting. De specifieke vormen van fundamentele onthechting die daarbij worden onderscheiden zijn:

 • sociale onthechting (dominant, manipulatief en intimiderend gedrag)
 • emotionele onthechting (gewetenloos, emotieloos en egocentrisch gedrag)
 • sociaal-emotionele onthechting (een combinatie van bovenstaande vormen)

Voor wie?

De VFO kan worden ingevuld door beoordelaars die goed op de hoogte zijn van het gedrag van het kind. Vaak zijn dit de ouders of leerkrachten. Daarnaast kunnen bijvoorbeeld maatschappelijk werkers, groepsleiders, psychologen, orthopedagogen en andere professionele hulpverleners die het kind goed kennen het instrument invullen. De uitslag mag echter alleen geïnterpreteerd worden door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De VFO bestaat uit zestien specifieke vragen over gedragproblemen op de hierboven beschreven dimensies. De beoordelaar dient aan te geven in welke mate er in het voorafgaande half jaar bij het kind sprake was van de in de VFO genoemde gedragsaspecten. Het gedrag wordt daarbij beoordeeld op frequentie en stabiliteit. Het invullen van de VFO duurt circa tien minuten. Invullen en scoren kan zowel met de hand als geautomatiseerd via Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt dit screeningsinstrument alleen afnemen indien u over de VFO Handleiding beschikt.

Normgegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor kunt u zowel theoretisch als empirisch bepaalde afkappunten hanteren. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:

Algemene jeugdbevolking, ouders
 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar
Algemene jeugdbevolking, leerkrachten
 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 11 jaar
 • jongens 4 t/m 11 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar
Klinische normgroep ODD/CD/PPD- kinderen

De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:
 • de symptomen zijn afwezig
 • de symptomen zijn in aanzienlijke mate aanwezig
 • de symptomen zijn in evident aanwezig

Cotanbeoordeling

 • uitgangspunten bij de testconstructie: goed
 • kwaliteit van het testmateriaal: voldoende
 • kwaliteit van de handleiding: goed
 • normen: goed
 • betrouwbaarheid: goed
 • begripsvaliditeit: onvoldoende
 • criteriumvaliditeit: onvoldoende

Materialen

Het materiaal voor de VFO bestaat uit: (links verwijzen naar de BSL webshop)
VFO Handleiding
VFO Vragenlijst

Start met het online afnemen van deze test, registreer nu uw Testweb account.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: