Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Schlichting Test voor Taalproductie - II voor Nederland en Vlaanderen

Liesbeth Schlichting en Henk lutje Spelberg

Naar Complete set

Naar Handleiding

Naar Scoreformulieren

Naar formulieren Turks

Meet: het taalproductieniveau van jonge Nederlandstalige kinderen (Nederland en Vlaanderen)
Leeftijdsbereik:kinderen ca. 2;0 – 7;0 jaar
Afnameduur: 30-60 minuten
Prijs online afname € 1,99
Toepasbaar in: logopedische praktijk, (cluster-2-)scholen, audiologische centra, etc.
Kwalificatieniveau: 1 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De Schlichting Test voor Taalproductie - II meet het niveau van expressieve taalvaardigheid van jonge kinderen. Deze test is een herziene versie van de Schlichting Test voor Taalproductie uit 1995.

De test bevat de volgende onderdelen:

 • Test voor Zinsontwikkeling (gewijzigd t.o.v. versie 1995)
  Meet de actieve syntactische ontwikkeling, dmv items waarmee een zin aan het kind wordt ontlokt.
 • Test voor Woordontwikkeling (gewijzigd t.o.v. versie 1995)
  Meet de productieve woordenschat, door het benoemen van voorwerpen en plaatjes.
 • Verhaaltest
  Meet de spontane taalproductie van kinderen, waarbij het kind aan de hand van plaatjes een verhaaltje navertelt.  

Indien uit het onderzoek blijkt dat een kind een achterstand heeft op bovenstaande testonderdelen, kunnen de volgende onderdelen worden afgenomen:

 • Test voor Auditief geheugen (gewijzigd t.o.v. versie 1995)
  Meet het verbaal werkgeheugen dmv het nazeggen van eenlettergrepige woorden.
 • Pseudowoorden
  Meet de fonologische ontwikkeling van kinderen dmv het nazeggen van nonsenswoorden

Toepassingsmogelijkheden

 • Individuele diagnostiek: voor het vaststellen van aanwezigheid van expressieve taalontwikkelingsstoornissen met het oog op behandeling, doorverwijzing naar het speciaal onderwijs of voor wetenschappelijk onderzoek.
 • Evaluatie: voor het meten van het effect van gegeven therapie.

De Schlichting Test voor Taalproductie - II staat op de lijst van de Commissie Indicatiestelling (WAII) als aanbevolen test voor indicatiestelling voor het speciaal onderwijs (cluster-2) en leerlinggebonden financiering.

Wat meet de Schlichting Test voor Taalproductie - II?

Met de Schlichting Test voor Taalproductie - II kan de algemene taalvaardigheid van jonge kinderen in het domein van productie worden vastgesteld:

 • Woordniveau
 • Zinsniveau
 • (Semi-) spontane taal
 • Verbaal werkgeheugen
 • Fonologisch werkgeheugen
 • Fonologische verwerking

Voor wie?

De Schlichting Test voor Taalproductie - II kan worden afgenomen door diagnostisch bevoegde professionals en door logopedisten, klinisch linguïsten en orthopedagogen enz. Op de test is kwalificatieniveau 1 van toepassing.

Afname en scoring

De Schlichting Test voor Taalproductie - II wordt individueel bij kinderen afgenomen. De afnameduur is ca. 30-60 minuten (afhankelijk van de leeftijd van het kind en het aantal afgenomen testonderdelen).

Bij de testafname wordt volgens een gestandaardiseerde opzet een reactie aan het kind ontlokt door middel van het gebruik van afbeeldingen of voorwerpen. De verschillende testonderdelen kunnen elk apart worden afgenomen en leveren per onderdeel standaardscores op. Voor elk onderdeel gelden instap- en afbreekregels.

Er wordt handmatig gescoord. De ruwe scores kunnen vervolgens handmatig worden omgezet of geautomatiseerd met behulp van Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de Complete set van de Schlichting Test voor Taalproductie-II beschikt.

Normgegevens

De test is genormeerd op een representatieve steekproef van ca. 2200 Nederlands sprekende kinderen uit Nederland en Vlaanderen, verdeeld over de volgende leeftijdsgroepen: 1;9 – 2;3 – 2;9 – 3;3 – 3;9 – 4;3 – 5;3 – 5;10 – 6;6 – 7;3. In de handleiding wordt het Nederlandse en Vlaamse psychometrisch onderzoek beschreven. Voor Turks sprekende kinderen is een ongenormeerde Turkse versie van item 1 tot en met 40 van de Test voor Woordontwikkeling beschikbaar.

Cotanbeoordeling

 • Uitgangspunten bij de testconstructie: Goed
 • Kwaliteit van het testmateriaal: Goed
 • Kwaliteit van de handleiding: Goed
 • Normen: Goed
 • Betrouwbaarheid: Voldoende
 • Begripsvaliditeit: Goed
 • Criteriumvaliditeit: Onvoldoende*

*te weinig onderzoek

Materialen

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: