Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Nederlandstalig dysartrieonderzoek volwassenen (NDO-V)

Simone Knuijt, Hanneke Kalf, Marjo van Gerven, Judith Kocken, Lotte Kromhout, Harry Goos en Bert de Swart

Meet:dysartrie
Leeftijdsbereik:volwassenen
Afname- en scoringsduur:20 tot 30 minuten
Toepasbaar in:logopedische praktijk, revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen
Kwalificatieniveau:1 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

Het NDO-V is een instrument waarmee de diagnose 'dysartrie' gesteld kan worden. Daarnaast kan met het instrument het type dysartrie en de ernst ervan worden vastgesteld.

In Nederland was tot op heden geen betrouwbaar en valide dysartrieonderzoek beschikbaar. Met het verschijnen van het NDO-V is hierin verandering gekomen. Het NDO-V is een gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar instrument dat kan bijdragen aan een betere basis voor logopedische therapie.

Het type en de ernst van de dysartrie worden in het NDO-V onderzocht met behulp van gestandaardiseerde spreekopdrachten. Alle aspecten van de spraak, te weten adem, fonatie, articulatie, nasale resonantie en prosodie worden met deze opdrachten in kaart gebracht.

Het NDO-V is bedoeld voor patiënten bij wie een vermoeden bestaat dat er sprake is van een dysartrie. Het instrument is geschikt om af te nemen zowel in de acute, de revalidatie en de chronische fase.

Toepassingsmogelijkheden

 • Diagnostiek: het stellen van de diagnose dysartrie en het bepalen van het type en de ernst van de dysartrie.
 • Differentiaaldiagnose: een dysartrie kan met het NDO-V worden onderscheiden van een afasie en een spraakapraxie.
 • Behandeling: het maken van een passend therapieplan voor patiënten met een dysartrie.
 • Wetenschappelijk onderzoek: door het gebruik van teksten die stabiel zijn voor akoestische metingen, kunnen spraaksamples van patiënten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat meet het NDO-V?

Het NDO-V meet alle aspecten van de spraak met behulp van 6 spreektaken, te weten:

 • 1. spontane spraak
 • 2. lezen van een standaard tekst
 • 3. diadochokinese
 • 4. glijtonen
 • 5. roepen
 • 6. maximale aanhoudingsduur

Voor wie?

Het NDO-V kan door alle logopedisten afgenomen worden. Scoring en interpretatie kan echter alleen betrouwbaar gedaan worden door logopedisten die getraind zijn in het luisteren naar dysartrische spraak. Hiervoor zijn aan het NDO-V trainingsvideo's toegevoegd. Naast het bekijken van de video's wordt specifieke scholing aangeraden.

Afname en scoring

De afname gebeurt in een vaste volgorde en duurt 20 tot 30 minuten. De afname wordt bij voorkeur op video opgenomen. Scoring gebeurt tijdens en na de afname, zo nodig wordt voor de scoring de video-opname terug gekeken.

Referentiewaarden

Voor de maximale prestatietaken zijn referentiewaarden toegevoegd. Aan de hand hiervan kan een inschatting gemaakt worden van de mate waarin de prestatie afwijkt (onmogelijk, duidelijk afwijkend, licht afwijkend).

Ernstbepaling

De ernstschaal van het NDO-V bestaat uit 6 niveaus:

 • zeer ernstige dysartrie/anartrie
 • ernstige dysartrie
 • matig ernstige dysartrie
 • lichte dysartrie
 • minimale dysartrie
 • geen dysartrie

Cotanbeoordeling

Ter beoordeling aangeboden.

Materialen