Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Nederlandstalig Dysartrieonderzoek Kinderen (NDO-K)

NDO-K complete set

NDO-K scoreformulieren

NDO-K handleiding

NDO-K workshop

Auteurs: Van Gerven, van den Engel-Hoek, Ruessink, Knuijt, Kalf, de Swart
Meet: dysartrie
Leeftijdsbereik: kinderen
Toepasbaar in: logopedische praktijk, revalidatiecentra, ziekenhuizen
Kwalificatieniveau: 1 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

Het NDO-K is een instrument waarmee de diagnose 'dysartrie' bij kinderen gesteld kan worden. Daarnaast kan met het instrument het type dysartrie en de ernst ervan worden vastgesteld. In Nederland was tot op heden geen dysartrieonderzoek voor kinderen beschikbaar.

Met het verschijnen van het NDO-K is hierin verandering gekomen. Het NDO-K is een gestandaardiseerd, valide en betrouwbaar instrument dat kan bijdragen aan goede basis voor logopedische therapie.Het type en de ernst van de dysartrie worden in het NDO-K onderzocht met behulp van gestandaardiseerde spreekopdrachten. Alle aspecten van de spraak, te weten adem, fonatie, articulatie, nasale resonantie en prosodie worden met deze opdrachten in kaart gebracht. Het NDO-K is bedoeld voor kinderen bij wie een vermoeden bestaat van aanwezigheid een dysartrie. Het instrument is geschikt om af te nemen in de acute fase, de revalidatiefase en de chronische fase.

Toepassingsmogelijkheden

 • Diagnostiek: stelt de diagnose dysartrie en bepaalt van het type en de ernst van de dysartrie.
 • Differentiaaldiagnose: het NDO-K onderscheidt dysartrie van afasie en spraakapraxie.
 • Behandeling: vormt de basis voor een passend therapieplan.
 • Wetenschappelijk onderzoek: door het gebruik van teksten die stabiel zijn voor akoestische metingen, kunnen spraaksamples van patiënten worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek.

Wat meet het NDO-K?

 • 1: spontane spraak.
 • 2: lezen van een standaard tekst.
 • 3: diadochokinese.
 • 4: glijtonen.
 • 5: roepen.
 • 6: maximale aanhoudingsduur.

Voor wie?

Het NDO-K kan door alle logopedisten afgenomen worden. Scoring en interpretatie kan echter alleen betrouwbaar gedaan worden door logopedisten die getraind zijn in het luisteren naar dysartrische spraak. Hiervoor worden NDO-K workshops gegeven door het Radboudumc, afdeling Revalidatie logopedie kinderen. Zie https://www.radboudumc.nl/afdelingen/revalidatie/paramedische-disciplines/logopedie/volwassenen-en-kinderen/logopedie-kinderen/scholing.

Afname en scoring

De afname gebeurt in een vaste volgorde en duurt 20 tot 30 minuten. De afname wordt bij voorkeur op video opgenomen. Scoring gebeurt tijdens en na de afname, zo nodig wordt voor de scoring de video-opname terug gekeken.

Referentiewaarden

Voor de maximale prestatietaken zijn referentiewaarden toegevoegd. Aan de hand hiervan kan een inschatting gemaakt worden van de mate waarin de prestatie afwijkt (onmogelijk, duidelijk afwijkend, licht afwijkend).

Materialen

 • NDO-K complete set (handleiding, formulieren, therapiemateriaal)
 • NDO-K scoreformulieren (set van 25)
 • NDO-K handleiding
 • NDO-K workshop (via Radboudumc)