Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Leervoorwaardentest (LVT)

Prof. dr. E.M. Scholte en Prof. dr. J.D. van der Ploeg

Meet:directe en indirecte leervoorwaarden
Leeftijdsbereik:kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afnameduur:gemiddeld 30 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in:(speciaal) onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ
Kwalificatieniveau:3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

Kinderen met leerproblemen hebben het niet gemakkelijk. Zij presteren onder hun niveau en lopen het risico achterop te raken en buiten de groep te vallen. Leerproblemen kunnen kinderen een leven lang hinderen in hun functioneren. Hoe eerder wordt achterhaald waarom kinderen onder hun niveau presteren en waarom zij minder presteren dan andere kinderen in de klas hoe beter. Leerproblemen kunnen samenhangen met ongunstige voorwaarden waaronder kinderen werken. Deze leervoorwaarden kunnen in het kind schuilen (de directe leervoorwaarden) of in de omgeving liggen (de indirecte leervoorwaarden). Tot de directe leervoorwaarden behoren: concentratie, motivatie, werktempo, taakgerichtheid, planmatig werken en volharding. Tot de indirecte voorwaarden worden gerekend: de sociale positie in de klas, de sociale gerichtheid van het kind en de relaties van het kind met de leerkracht en met klasgenoten.

De Leervoorwaardentest (LVT) is ontwikkeld om op betrouwbare en valide wijze te achterhalen hoe het is gesteld met bovengenoemde leervoorwaarden. Voor het kind is het belangrijk dat tijdig wordt gesignaleerd wat er aan schort, zodat een gedegen diagnostisch beeld wordt verkregen dat aanknopingspunten biedt om gericht te kunnen werken aan het wegnemen van de belemmeringen.

De LVT kan niet alleen worden gebruikt om bij kinderen met gedragsproblemen of leer- en ontwikkelingsstoornissen, zoals dyslexie, autisme, ADHD of een verstandelijke beperking te achterhalen welke leervoorwaarden een belemmering vormen, maar kan ook worden toegepast om bij kinderen zonder dergelijke problematiek na te gaan of bepaalde essentiële leervoorwaarden ont-breken.

Toepassingsmogelijkheden

Screening: voor het screenen van het schoolse functioneren en het opsporen van risicovolle cognitieve en sociaal-emotionele factoren die leerproblemen veroorzaken bij schoolgaande kinderen in het (speciaal) onderwijs.

Diagnose: in de (jeugd)zorg  ter beoordeling van het schoolse functioneren vankinderen met kinderpsychiatrische (ontwikkelings)stoornissen en/of gedragsproblemen en/ of leerstoornissen, en het in kaart brengen van de precieze aard van eventueleleerproblemen bij deze kinderen.

Behandeling: voor het individueel afstemmen van de (extra) begeleiding aan leerlingen met leerproblemen en voor het evalueren van de voortgang en de effectiviteit van deze begeleiding.

Wat meet de LVT?

Met de Leervoorwaardentest (LVT) kan een beeld worden gevormd van de belangrijkste cognitieve en sociaal-emotionele condities die bevorderen of belemmeren dat leerlingen hun cognitieve vermogens op school optimaal ontwikkelen. De LVT maakt onderscheid tussen directe leervoorwaarden (cognitieve condities) en indirecte leervoorwaarden (sociaal-emotionele condities):

Directe leervoorwaarden:

 • motivatie
 • taakgerichtheid
 • concentratie
 • werktempo
 • planmatig werken
 • volharding

Indirecte leervoorwaarden:

 • sociale oriëntatie
 • sociale positie in de groep
 • relatie met de leerkracht
 • relatie met medeleerlingen

Voor wie?

De LVT wordt ingevuld door de leerkracht of ouders van het kind, of door personen die het kind goed kennen. Testuitslagen mogen echter alleen worden geïnterpreteerd door psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De LVT bevat 70 stellingen, waarbij de beoordelaar moet aangeven in welke mate er sprake is van de genoemde aspecten. De afname duurt circa 30 minuten. Het invullen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden, maar u kunt de LVT ook online geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt dit screeningsinstrument alleen afnemen indien u over de LVT Handleiding beschikt.

Normgegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door de scores van individuele respondenten te vergelijken met de bij de schalen behorende normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Voor de interpretatie worden in de handleiding de volgende normgegevens verstrekt:

leerkrachten

 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 12 jaar
 • jongens 4 t/m 12 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar

ouders

 • algemeen (meisjes en jongens 4 t/m 18 jaar)
 • meisjes 4 t/m 12 jaar
 • jongens 4 t/m 12 jaar
 • meisjes 12 t/m 18 jaar
 • jongens 12 t/m 18 jaar

De uiteindelijke kwalificatie van de scores valt uiteen in:

 • Zeer gunstig
 • Tamelijk gunstig
 • Gunstig
 • Normaal-gunstig
 • Normaal
 • Normaal ongunstig
 • Ongunstig
 • Tamelijk ongunstig
 • Zeer ongunstig

Cotan beoordeling

 • Uitgangspunten bij de testconstructie: Voldoende
 • Kwaliteit van het testmateriaal: Voldoende
 • Kwaliteit van de handleiding: Goed
 • Normen: Voldoende
 • Betrouwbaarheid: Goed
 • Begripsvaliditeit: Goed*
 • Criteriumvaliditeit: Goed/Onvoldoende**

* Deze beoordeling betreft de invulling door leerkrachten; voor ouders is de begripsvaliditeit ‘onvoldoende’ aangetoond
** De beoordeling ‘goed’ betreft het gebruik als screeninsinstrument; de beoordeling ‘onvoldoende’ betreft het gebruik als volginstrument waarvoor geen onderzoek wordt beschreven dat de criteriumvaliditeit ondersteunt.

Materialen

Start met het online afnemen van deze test, registreer nu uw Testweb account.

 
 
Testweb account
Tarieven
Altijd als eerste op de hoogte?
Meld u aan voor de nieuwsbrief.
E-mailadres: