Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Diagnostisch Instrument voor Apraxie van de Spraak (DIAS)

Judith Feiken en Roel Jonkers

Meet: spraakapraxie
Leeftijdsbereik: volwassenen
Afnameduur: 30 tot 45 minuten
Toepasbaar in: logopedische praktijk, revalidatiecentra, ziekenhuizen, verpleeghuizen
Kwalificatieniveau: 1 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

Het DIAS is een instrument waarmee de diagnose ‘spraakapraxie’ gesteld kan worden. Daarnaast kan met het instrument de ernst van de spraakapraxie worden bepaald.

Tot nu toe was er wereldwijd geen algemeen erkend gestandaardiseerd instrument beschikbaar voor het specifiek diagnosticeren van spraakapraxie. Daarom ontbrak ook een goede basis voor het maken van een passend therapieplan voor deze patiëntengroep. Met het verschijnen van het DIAS is hierin verandering gekomen. Het DIAS is een betrouwbaar en gestandaardiseerd instrument dat specifiek gericht is op het diagnosticeren van spraakapraxie, los van eventueel aanwezige andere stoornissen, zoals afasie en / of dysartrie. Het instrument draagt daarmee bij aan een betere basis voor logopedische therapie en kan het effect in kaart brengen van therapie die specifiek is gericht op spraakapraxie.

Het DIAS onderzoekt de aard van de spraakapraxie door te bepalen welke specifieke symptomen van de stoornis aanwezig zijn en in welke mate deze aanwezig zijn. Daarnaast bepaalt het instrument het niveau van de doelbewuste articulatie, de articulatievaardigheid, waarmee de ernst van de apraxie van de spraak in kaart gebracht wordt.

Met het DIAS kunnen patiënten worden onderzocht bij wie een vermoeden bestaat dat er sprake is van spraakapraxie of waarbij al is vastgesteld dat er sprake is van spraakapraxie. Het instrument is geschikt om af te nemen aan het eind van de acute fase dan wel bij de aanvang van de revalidatiefase. Om logopedische therapie te kunnen evalueren, wordt geadviseerd het DIAS vervolgens met tussenpozen van 3 maanden af te nemen en de uitkomsten van de afnamen te vergelijken.

Toepassingsmogelijkheden

 • Diagnose: voor het stellen van de diagnose spraakapraxie en het bepalen van de ernst van de stoornis.
 • Differentiaaldiagnose: voor het leveren van een bijdrage aan de differentiaal diagnostiek bij logopedisch onderzoek. Spraakapraxie kan worden onderscheiden van afasie (specifiek ook met fonologische problemen) en dysartrie.
 • Behandeling: voor het maken van een passend therapieplan voor patiënten met spraakapraxie
 • Evaluatie: voor het bepalen van het effect van gegeven therapie, dmv het vergelijken van de aanwezigheid van specifieke kenmerken (aard van de stoornis) en door het vergelijken van het niveau van articulatievaardigheid (ernst van de stoornis) na herhaalde metingen.
 • Onderzoek: voor het leveren van een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek, in het bijzonder bij therapie- effectstudies, doordat met het DIAS onderzoeksresultaten beter met elkaar kunnen worden vergeleken.

Wat meet het DIAS?

Het DIAS bevat vier taken, die alle gericht zijn op de articulatorisch- motorische programmering:

 1. aansturing van de articulatiespieren, los van de spraak (buccofaciaal)
 2. bewuste articulatie van individuele klanken
 3. diadochokinese (afwisselen van articulatieplaats en -wijze)
 4. articulatie van woorden met een toenemende articulatiecomplexiteit

Met deze vier taken kunnen zowel de specifieke kenmerken van de apraxie van de spraak in kaart worden gebracht, als de ernst van stoornis worden vastgesteld.

Voor wie?

Het DIAS kan in principe worden afgenomen zonder specifieke kennis over de theoretische achtergronden van spraakapraxie. Scoring en interpretatie mag echter alleen gedaan worden door professionals die deze kennis wel hebben, zoals logopedisten en klinisch linguïsten. Het wordt aanbevolen om ten behoeve van de interpretatie van de scores bijscholing te volgen.

Afname en scoring

Alle taken van het DIAS worden op multimodale (mondeling en schriftelijk) wijze aangeboden. Dit heeft als doel de invloed van eventueel aanwezige fatische stoornissen zoveel mogelijk te vermijden. De afname gebeurt in een vaste volgorde, bij voorkeur direct achter elkaar en duurt 30 tot 45 minuten. Elke afname wordt opgenomen op video en achteraf gescoord.

Normgegevens

De diagnose spraakapraxie wordt gesteld op basis van een cutoff-score met betrekking tot het aantal aanwezige kenmerken in combinatie met de aanwezigheid van combinaties van specifieke kenmerken.

De interpretatie van de ernstscores gebeurt met behulp van normtabellen. Er kan een vergelijking worden gemaakt met de scores van patiënten met spraakapraxie (percentielen) en met de scores van mensen zonder spraakstoornis (gemiddelden).

De percentielscores leiden tot de volgende uiteindelijke interpretatie van de ernstscores:

 • zeer ernstige stoornis
 • ernstige stoornis
 • matige stoornis
 • lichte stoornis
 • minimale stoornis
 • geen stoornis

Cotanbeoordeling

Nog niet ter beoordeling aangeboden

Materialen