Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Autisme Spectrum Vragenlijst (ASV)

Prof. dr. J.D. van der Ploeg en prof. dr. E.M. Scholte

Meet:symptomen van ASS
Leeftijdsbereik:kinderen van 4 t/m 18 jaar
Afname- en scoringsduur:circa 15 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in:gewoon en speciaal (basis)onderwijs, voortgezet onderwijs, jeugdzorg, Jeugd GGZ en maatschappelijke werk
Kwalificatieniveau:3 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

Vroeg opsporen van kinderen met een autisme spectrum stoornis (ASS) is van groot belang. Hoe eerder ASS bij een kind wordt onderkend hoe beter. Vroegtijdige onderkenning betekent dat er eerder hulp in gang kan worden gezet, zowel voor het kind als voor de ouder. Helaas blijkt nog altijd dat veel kinderen met ASS pas laat worden gedetecteerd. Om te bevorderen dat kinderen die mogelijk ASS hebben snel in beeld komen, is het noodzakelijk te beschikken over een psychometrisch goed onderbouwde screener. Dit instrument moet daarnaast voldoende sensitief zijn wat betreft het detecteren van ASS en tegelijkertijd voldoende specifiek om kinderen met ASS te onderscheiden van kinderen met andere problemen. De ASV voldoet aan deze eisen. De ASV is een korte, toegankelijke vragenlijst waarmee via school, jeugdzorginstellingen, huisartspraktijk, psychologen en orthopedagogen snel in kaart kan worden gebracht welke kinderen mogelijk ASS hebben en voor wie nader diagnostisch onderzoek is geindiceerd. Zeker nu van steeds meer kinderen (terecht of onterecht) wordt gedacht dat zij wellicht ASS hebben, is een screener als de ASV hard nodig.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening: het in kaart brengen van symptomen die bij kinderen kenmerkend zijn voor een Autisme Spectrum Stoornis. De vragenlijst is inzetbaar in de basisdiagnostiek in (jeugd)zorg en Jeugd GGZ
 • Behandeling: het in kaart brengen van de voortgang en het effect van training en behandeling

Wat meet de ASV?

De ASV is ontwikkeld om kenmerkende symptomen van ASS bij kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar te detecteren. De vragenlijst bestaat uit 24 vragen verdeeld over de volgende schalen:

 • Interactieve en Communicatieve Vaardigheden (ICV): Hieronder vallen symptomen die er op wijzen dat er problemen bestaan in de omgang met anderen. Het gaat niet alleen om het tekort schieten in het aangaan en onderhouden van relaties met leeftijdgenoten, maar ook om het onderling uitwisselen van meningen en gevoelens.
 • Vreemde, Afwijkende Gedragspatronen (VAG): De symptomen in deze schaal hebben betrekking op ongewone gedragspatronen. Een belangrijk kenmerk is het voortdurend herhalen van bepaald gedrag. Naast dit repetitieve gedrag valt het gebrek aan flexibiliteit bij kinderen met ASS op en het vasthouden aan een bepaald dagritme. Kenmerkend is ook het vlakke affect.

Voor wie?

De ASV wordt ingevuld door de ouders of opvoeders van het kind of andere personen die het kind goed kennen (informantrapportage), of door het kind zelf (zelfrapportage, vanaf 9 jaar). Maatschappelijk werkers, groepsleiders, logopedisten, psychologen, (ortho)pedagogen en andere professionele hulpverleners kunnen de uitslagen van de test gebruiken om te bepalen of kinderen kenmerken van autisme vertonen. Testuitslagen mogen echter alleen worden geïnterpreteerd door psycho-diagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De ASV bestaat uit 24 items waarin gedragingen worden weergegeven. Men geeft op een 5-puntschaal aan in hoeverre deze gedragingen aanwezig zijn. Het invullen van de ASV duurt circa vijftien minuten. Afnemen en scoren kan enerzijds handmatig plaatsvinden. U kunt de ASV ook geautomatiseerd afnemen en scoren met behulp van Testweb.

Heeft u een Testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de ASV Handleiding beschikt.

Normgegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Hiervoor hanteert u empirisch bepaalde afkappunten. De volgende normgegevens worden verstrekt:

 • Algemene jeugdbevolking informantenrapportages (N=1864)
 • Algemene jeugdbevolking zelfrapportages (N=600)
 • Klinische populatie van jeugdigen met een ASS-diagnose (N=254)

De uiteindelijke interpretatie van de scores valt uiteen in:

 • Zeer laag
 • Laag
 • Normaal–tamelijk laag
 • Normaal–laag
 • Normaal
 • Normaal–hoog
 • Tamelijk hoog
 • Hoog–subklinisch
 • Zeer hoog–klinisch

Cotanbeoordeling

 • Uitgangspunten bij de testconstructie: voldoende
 • Kwaliteit van het testmateriaal: goed
 • Kwaliteit van de handleiding: voldoende
 • Normen: voldoende
 • Betrouwbaarheid: goed
 • Begripsvaliditeit: voldoende
 • Criteriumvaliditeit: voldoende

Materialen