Testweb - Eenvoudig tests afnemen en scoren via internet Bohn Stafleu van Loghum
 

Autonomie-Gehechtheidsschaal (AGS-30)

Marrie Bekker

Naar Handleiding

Naar Vragenlijst

Meet: de mate van autonomie-gehechtheid
Leeftijdsbereik:adolescenten, vanaf 16 jaar; volwassenen; ouderen
Afnameduur: circa 15 minuten
Prijs online afname € 3,20
Toepasbaar in: (jeugd) GGZ, psychiatrie, eerstelijnspsychologenpraktijken, bedrijfsartspraktijken, instellingen voor werkgerelateerde problematiek, onderzoeksinstituten of universiteiten
Kwalificatieniveau: 2 (toelichting kwalificatieniveaus)

Doel van de test

De Autonomie-Gehechtheidsschaal (AGS-30) is bedoeld om de mate van autonomie-gehechtheid te meten bij personen vanaf 16 jaar. Het begrip autonomie-gehechtheid is gebaseerd op de hechtingstheorie van Bowlby en op inzichten in de ontwikkeling van gender-identiteit. Het uitgangspunt is dat een gezond zelfsturend vermogen (autonomie) onlosmakelijk verbonden is met het vermogen tot verbondenheid met, en een goede afstemming op anderen. Autonomie-gehechtheid is het vermogen om èn op zichzelf te zijn èn goede verbondenheid met anderen te realiseren. Met de AGS-30 is het mogelijk om problemen op deze vlakken vast te stellen. Het instrument geeft daarbij aan op welke component van de autonomie-gehechtheid zich vooral problemen voordoen.

Toepassingsmogelijkheden

 • Screening/onderzoek: het in kaart brengen van de mate van autonomie-gehechtheid van individuen of groepen.
 • Diagnose: inzetbaar in de diagnostiek van achterliggende problematiek bij tal van DSM-diagnosen in de (jeugd)GGZ.
 • Behandeling: het in kaart brengen van de voortgang en het effect van training en behandeling.

Wat meet het AGS-30?

Autonomie-gehechtheid omvat drie componenten die als afzonderlijke subschalen worden gemeten.

 • Zelfbewustzijn: de capaciteit om zich bewust te zijn van eigen meningen, wensen, emoties en behoeften, en deze te realiseren in de sociale omgeving.
 • Gevoeligheid voor anderen: de gevoeligheid voor de meningen, wensen, emoties en behoeften van anderen, empathie, en de behoefte aan intimiteit en separatie.
 • Nieuwe situaties: het hebben van (on)veilige gevoelens in nieuwe situaties, flexibiliteit, de neiging om nieuwe dingen te willen ontdekken, en afhankelijkheid van bekende structuren.

Voor wie?

De AGS-30 wordt ingevuld door de persoon wiens autonomie-gehechtheid in kaart wordt gebracht (zelfbeoordeling). Behandelaren zoals psychologen, (ortho)pedagogen, psychiaters, coaches, loopbaanbegeleiders en andere professionele hulpverleners kunnen de uitslagen van de test gebruiken om, desgewenst samen met de cliënt, een beeld te vormen van de mate van autonomie-gehechtheid. Het verdient aanbeveling dat de interpretatie van de testuitslag in handen is van psychodiagnostisch bevoegde professionals.

Afname en scoring

De AGS-30 bestaat uit 30 items. Elk item heeft de vorm van een uitspraak in termen van 'ik', bijvoorbeeld: 'Ik vind het vaak moeilijk om te bepalen wat ik zelf wil'. De items worden beantwoord aan de hand van een 5-puntsschaal variërend van 1 ('mee oneens') tot 5 ('mee eens'). Het invullen van de AGS-30 kost ongeveer 15 minuten. Invullen en scoren kan zowel handmatig als geautomatiseerd via Testweb.

Heeft u een testwebaccount? Log direct in.

Heeft u nog geen testwebaccount? U kunt dat hier direct online aanvragen.

Belangrijk: u kunt deze test alleen afnemen indien u over de AGS-30 Handleiding beschikt.

Normgegevens

Interpretatie van de scores vindt plaats door het vergelijken van de individuele testscores met normen die het onderscheid tussen wel en geen problematiek weergeven. Vanwege het robuuste sekseverschil wat betreft de schaal Gevoeligheid voor anderen, ook na controle voor tal van demografische sekseverschillen, zijn voor deze schaal aparte normen voor vrouwen en mannen opgesteld.

 • Zelfbewustzijn
  • Algemene Bevolking
 • Gevoeligheid voor anderen
  • Algemene Bevolking vrouwen
  • Algemene bevolking mannen
 • Nieuwe situaties
  • Algemene bevolking

Cotanbeoordeling

De lijst wordt vanwege de beschikbaarheid van nieuwe psychometrische informatie binnenkort opnieuw ter beoordeling aangeboden.

Materialen

 • AGS-30 Handleiding
 • AGS-30 Scoreformulieren